แจกฟรี! แบบบ้านเพื่อพ่อ ถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่ ๙

สถิติแบบบ้านฟรี

จำนวนจำกัด (ดาวนโหลด) 2,000 ฉบับ มูลค่าแบบร่วม 30 ล้านบาท
1 คน ต่อ 1 แบบบ้าน

แบบฟรีคงเหลือ 1891 แบบ
ลงทะเบียนทั้งหมด 789 แบบ
ผ่านการอนุมัติทั้งหมด 204 แบบ
ผ่านการอนุมัติ (ยังไม่โหลด) 95 แบบ
ดาวน์โหลดแล้ว 109 แบบ
รอการอนุมัติ (ส่งข้อมูลไม่ครบ) 166 แบบ
ไม่ผ่านการอนุมัติ(ส่งข้อมูลไม่ครบ) 1 แบบ

รายชื่อผู้ลงทะเบียนรับแบบบ้านฟรีทั้งหมด

แสดงรายชื่อและสถานะของผู้รับแบบบ้านฟรี

ค้นหารายชื่อ

ลำดับ

ชื่อ

จังหวัด

วันที่ลงทะเบียน

แบบบ้าน

สถานะ

หมายเหตุ

1 ชัยธวัฒน์ สงขลา 0 543 รออนุมัติ ไม่ข้อมูลไม่ตรงกับผู้ขอแบบ รบกวนติดต่อ ทีมงาน https://www.facebook.com/bigcan.home | 2018-10-30 09:43:15
 
2 พชรดนัย จันทบุรี 0 543 รออนุมัติ ข้อมูลไม่ครบ | 2018-10-30 09:43:37
 
3 สร้อยสุนีย์ สุรินทร์ 0 543 สั่งซื้อแล้ว
30 ต.ค 2561 09:46:49
อนุมัต | 2018-10-30 09:41:22 
4 สุเชษฐ์ ชลบุรี 0 543 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
ข้อมูลสำเนาไม่ครบ กรุณาติดต่อ https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/ | 2018-10-30 09:44:15
 
5 นายเกรียงไกร บุรีรัมย์ 0 543 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
ข้อมูลสำเนาไม่ครบ กรุณาติดต่อ https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/ | 2018-10-30 09:44:31
 
6 สุทัศน์ ขอนแก่น 0 543 สั่งซื้อแล้ว
30 ต.ค 2561 09:47:23
อนุมัต | 2018-10-30 09:45:00 
7 อัญชนา ภูเก็ต 0 543 รออนุมัติ ข้อมูลสำเนาไม่ครบ กรุณาติดต่อ https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/ | 2018-10-30 09:45:17
 
8 นางสาวรติยา มหาสารคาม 0 543 รออนุมัติ ข้อมูลสำเนาไม่ครบ กรุณาติดต่อ https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/ | 2018-10-30 09:45:35
 
9 จิราวรรณ พิษณุโลก 0 543 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
ข้อมูลสำเนาไม่ครบ กรุณาติดต่อ https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/ | 2018-10-30 09:45:50
 
10 นายพูลศักดิ์ นครศรีธรรมราช 0 543 สั่งซื้อแล้ว
17 ต.ค 2561 11:09:50
อนุมัต | 2018-10-17 11:08:59 
11 ปริญญา กรุงเทพมหานคร 0 543 สั่งซื้อแล้ว
17 ต.ค 2561 09:48:48
อนุมัต | 2018-10-17 09:45:49 
12 กัญจน์ ปราจีนบุรี 0 543 สั่งซื้อแล้ว
17 ต.ค 2561 09:48:14
อนุมัต | 2018-10-17 09:45:38 
13 ธันย์ชนก สมุทรสงคราม 0 543 สั่งซื้อแล้ว
17 ต.ค 2561 09:46:21
อนุมัต | 2018-10-17 09:45:26 
14 บัญชา อุดรธานี 0 543 สั่งซื้อแล้ว
12 ต.ค 2561 09:19:05
อนุมัต | 2018-10-12 09:18:44 
15 ณิชากร นนทบุรี 0 543 สั่งซื้อแล้ว
11 ต.ค 2561 17:06:52
อนุมัต | 2018-10-11 17:06:44 
16 มนตรี ปทุมธานี 0 543 สั่งซื้อแล้ว
10 ต.ค 2561 09:19:06
อนุมัต | 2018-10-10 09:18:56 
17 นุสรา มหาสารคาม 0 543 รออนุมัติ ข้อมูลสำเนาไม่ครบ กรุณาติดต่อ https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/ | 2018-10-09 10:30:19
 
18 เกษฎา กรุงเทพมหานคร 0 543 สั่งซื้อแล้ว
9 ต.ค 2561 10:54:36
อนุมัต | 2018-10-09 10:26:37 
19 กิตติชัย สมุทรปราการ 0 543 รออนุมัติ ข้อมูลสำเนาไม่ครบ กรุณาติดต่อ https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/ | 2018-10-09 10:30:24
 
20 ้ฐิติพันธ์ อุดรธานี 0 543 สั่งซื้อแล้ว
9 ต.ค 2561 10:56:03
อนุมัต | 2018-10-09 10:26:53
ส่งรหัสให้ทางเมล์ | 2018-10-09 14:48:38
 
21 ภัคสุดา กรุงเทพมหานคร 0 543 สั่งซื้อแล้ว
9 ต.ค 2561 13:48:25
อนุมัต | 2018-10-09 10:27:16 
22 อิสรีย์ ชลบุรี 0 543 สั่งซื้อแล้ว
9 ต.ค 2561 14:18:40
อนุมัต | 2018-10-09 10:27:39
ส่งรหัสให้ทางเมล์ | 2018-10-09 14:46:00 | 2018-10-09 14:52:03
 
23 กนกวรรณ มหาสารคาม 0 543 สั่งซื้อแล้ว
1 ต.ค 2561 23:44:42
อนุมัต | 2018-10-01 23:44:35 
24 วรรณรัตน์ ตรัง 0 543 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
ข้อมูลสำเนาไม่ครบ กรุณาติดต่อ https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/ | 2018-10-09 10:30:40
 
25 กฤษณพงศ์ ชลบุรี 0 543 สั่งซื้อแล้ว
4 ต.ค 2561 15:00:27
อนุมัต | 2018-10-04 14:59:58 
26 สิบเอกรณรงค์ อุบลราชธานี 0 543 สั่งซื้อแล้ว
11 ต.ค 2561 17:06:07
อนุมัต | 2018-10-09 10:27:57 
27 ประณิธาน วารีกุล สงขลา 0 543 สั่งซื้อแล้ว
11 ต.ค 2561 17:08:28
อนุมัต | 2018-10-09 10:28:10
ส่งรหัสให้ทางอีเมล์ | 2018-10-11 17:20:10
 
28 ชัยนุชิต พะเยา 0 543 สั่งซื้อแล้ว
11 ต.ค 2561 17:09:11
อนุมัต | 2018-10-09 10:28:24
ส่งรหัสให้ทางอีเมล์ | 2018-10-11 17:20:33
 
29 ธัญยธรณ์ ชลบุรี 0 543 สั่งซื้อแล้ว
11 ต.ค 2561 17:09:43
อนุมัต | 2018-10-09 10:28:44
ส่งรหัสให้ทางอีเมล์ | 2018-10-11 17:20:56
 
30 ดาปนีย์ ขอนแก่น 0 543 สั่งซื้อแล้ว
11 ต.ค 2561 17:10:52
อนุมัต | 2018-10-09 10:29:24 
31 นารายะ กรุงเทพมหานคร 0 543 สั่งซื้อแล้ว
11 ต.ค 2561 17:07:41
อนุมัต | 2018-10-09 10:29:37
ส่งรหัสให้ทางอีเมล์ | 2018-10-11 17:19:47
 
32 ระพีพรรณ ลำปาง 0 543 สั่งซื้อแล้ว
21 ก.ย 2561 14:42:51
ข้อมูลสำเนาไม่ครบ กรุณาติดต่อ https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/ | 2018-09-21 14:28:11
 
33 นายสุเมธ อุดรธานี 0 543 สั่งซื้อแล้ว
9 ต.ค 2561 10:31:07
อนุมัต | 2018-10-09 10:29:57 
34 พรพิมล ศรีรักษา ศรีสะเกษ 0 543 รออนุมัติ ข้อมูลสำเนาไม่ถูกต้อง กรุณาติดต่อ https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/ | 2018-09-21 14:27:57
 
35 จารุวรรณ์ สุพรรณบุรี 0 543 สั่งซื้อแล้ว
20 ก.ย 2561 13:39:41
อนุมัต | 2018-09-20 13:38:01 
36 ธงไชย พระนครศรีอยุธยา 0 543 สั่งซื้อแล้ว
20 ก.ย 2561 13:40:49
อนุมัต | 2018-09-20 13:38:07 
37 ณัฐพล ระยอง 0 543 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
ข้อมูลสำเนาไม่ครบ กรุณาติดต่อ https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/ | 2018-09-21 14:28:36
 
38 เนตรนภา ตรัง 0 543 สั่งซื้อแล้ว
20 ก.ย 2561 13:40:18
อนุมัต | 2018-09-20 13:38:20 
39 ธวัชชัย สมุทรปราการ 0 543 สั่งซื้อแล้ว
20 ก.ย 2561 13:41:22
อนุมัต | 2018-09-20 13:38:26 
40 zayam kedjunthiwa พระนครศรีอยุธยา 0 543 รออนุมัติ ข้อมูลสำเนาไม่ถูกต้อง กรุณาติดต่อ https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/ | 2018-09-20 13:36:49
 
41 ทิพอักษร เพชรบุรี 0 543 สั่งซื้อแล้ว
20 ก.ย 2561 13:39:02
อนุมัต | 2018-09-20 13:38:39 
42 สิทธิชน เชียงราย 0 543 สั่งซื้อแล้ว
14 ก.ย 2561 10:37:31
อนุมัต | 2018-09-14 10:37:23 
43 ร.ต.อ.ไพริทธิ์ ยะลา 0 543 รอโหลด (ส่ง sms แล้ว)
0 543
อนุมัต | 2018-09-11 15:07:53 
44 surapong นครสวรรค์ 0 543 สั่งซื้อแล้ว
11 ก.ย 2561 15:14:41
อนุมัต | 2018-09-11 15:12:33 
45 จิตติน สุพรรณบุรี 0 543 สั่งซื้อแล้ว
11 ก.ย 2561 11:31:41
อนุมัต | 2018-09-11 11:31:31 
46 ณรงค์ชัย สุโขทัย 0 543 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
ข้อมูลสำเนาไม่ถูกต้อง กรุณาติดต่อ https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/ | 2018-09-20 13:37:14
 
47 อรทัย บุรีรัมย์ 0 543 สั่งซื้อแล้ว
11 ก.ย 2561 15:15:54
อนุมัต | 2018-09-11 15:13:05 
48 Jakapong อุดรธานี 0 543 สั่งซื้อแล้ว
11 ก.ย 2561 15:16:28
อนุมัต | 2018-09-11 15:13:20 
49 นางสาวกิจจาภรณ์ สกลนคร 0 543 รออนุมัติ ข้อมูลสำเนาไม่สมบูรณ์ กรุณาติดต่อ https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/ | 2018-09-11 15:14:16
 
50 กุลภัสสร์ สมุทรปราการ 0 543 สั่งซื้อแล้ว
6 ก.ย 2561 14:40:05
อนุมัต | 2018-09-06 14:39:45 
51 เหมันต์ เชียงใหม่ 0 543 รออนุมัติ ข้อมูลสำเนาไม่ถูกต้อง กรุณาติดต่อ https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/ | 2018-09-06 11:00:10
 
52 ชาญชัย ชลบุรี 0 543 ดาวน์โหลดแล้ว
6 ก.ย 2561 11:06:08
อนุมัต | 2018-09-06 10:59:39 
53 ส.อ.ณัฐพงศ์ สมุทรปราการ 0 543 สั่งซื้อแล้ว
6 ก.ย 2561 11:01:43
อนุมัต | 2018-09-06 10:59:28 
54 กำพลศักดิ์ เลย 0 543 สั่งซื้อแล้ว
6 ก.ย 2561 11:02:08
อนุมัต | 2018-09-06 10:59:07 
55 นายวรายุทธ อุตรดิตถ์ 0 543 รออนุมัติ  
56 ณัฐนันท์ เชียงราย 0 543 สั่งซื้อแล้ว
6 ก.ย 2561 11:35:32
อนุมัต | 2018-09-06 10:58:15 
57 ณัฐชา กรุงเทพมหานคร 0 543 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
ข้อมูลสำเนาไม่ถูกครบ กรุณาติดต่อ https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/ | 2018-09-06 11:00:30
 
58 Wihok กรุงเทพมหานคร 0 543 สั่งซื้อแล้ว
29 ส.ค 2561 14:01:21
อนุมัต | 2018-08-29 13:38:36
ส่งรหัสทางเมล์แล้ว | 2018-08-29 16:05:54
 
59 จอมใจ ขอนแก่น 0 543 สั่งซื้อแล้ว
29 ส.ค 2561 14:01:59
อนุมัต | 2018-08-29 13:38:53 
60 กำพล เชียงใหม่ 0 543 สั่งซื้อแล้ว
29 ส.ค 2561 14:02:40
อนุมัต | 2018-08-29 13:40:48 
61 สายฟ้า มหาสารคาม 0 543 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
ข้อมูลสำเนาไม่ครบ กรุณาติดต่อ https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/ | 2018-08-29 13:50:44
 
62 ธนธรรม ขอนแก่น 0 543 สั่งซื้อแล้ว
29 ส.ค 2561 14:05:19
อนุมัต | 2018-08-29 13:52:00 
63 นายบริรักษ์ อุดรธานี 0 543 สั่งซื้อแล้ว
29 ส.ค 2561 14:06:04
อนุมัต | 2018-08-29 13:52:44
ส่งรหัสทางเมล์แล้ว | 2018-08-29 16:08:11
 
64 ไชยา ชลบุรี 0 543 สั่งซื้อแล้ว
29 ส.ค 2561 14:06:40
อนุมัต | 2018-08-29 13:53:01
ส่งรหัสทางเมล์แล้ว | 2018-08-29 16:09:16
 
65 กีรติ สงขลา 0 543 สั่งซื้อแล้ว
29 ส.ค 2561 14:07:13
อนุมัต | 2018-08-29 13:53:15
ส่งรหัสทางเมล์แล้ว | 2018-08-29 16:10:03
 
66 ณัชสิปางค์ ลพบุรี 0 543 สั่งซื้อแล้ว
29 ส.ค 2561 14:07:53
อนุมัต | 2018-08-29 13:53:25 
67 ธัญญ์ฐิตา จันทบุรี 0 543 สั่งซื้อแล้ว
29 ส.ค 2561 15:55:58
ข้อมูลสำเนาไม่ครบ กรุณาติดต่อ https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/ | 2018-08-23 11:42:30
 
68 อธิป ศรีสะเกษ 0 543 รออนุมัติ ข้อมูลสำเนาไม่ครบ กรุณาติดต่อ https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/ | 2018-08-23 11:43:05
 
69 พจนารถ ตาก 0 543 รออนุมัติ ข้อมูลสำเนาไม่ครบ กรุณาติดต่อ https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/ | 2018-08-23 11:42:38
 
70 chatchai ขอนแก่น 0 543 สั่งซื้อแล้ว
23 ส.ค 2561 11:51:08
อนุมัต | 2018-08-23 11:50:58 
71 กล้าณรงค์ สกลนคร 0 543 สั่งซื้อแล้ว
29 ส.ค 2561 14:08:28
อนุมัต | 2018-08-29 13:53:39 
72 นายสันติ จันทบุรี 0 543 สั่งซื้อแล้ว
29 ส.ค 2561 14:28:49
ข้อมูลสำเนาไม่ครบ กรุณาติดต่อ https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/ | 2018-08-23 11:43:29
 
73 ณภัค กรุงเทพมหานคร 0 543 สั่งซื้อแล้ว
29 ส.ค 2561 14:16:51
อนุมัต | 2018-08-29 13:53:57 
74 สินีนาฏ นครพนม 0 543 สั่งซื้อแล้ว
29 ส.ค 2561 14:20:01
อนุมัต | 2018-08-29 14:19:53 
75 Kamnung ตรัง 0 543 รออนุมัติ ข้อมูลสำเนาไม่ครบ กรุณาติดต่อ https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/ | 2018-08-23 11:42:15
 
76 พิรินญา อุดรธานี 0 543 สั่งซื้อแล้ว
29 ส.ค 2561 14:22:36
อนุมัต | 2018-08-29 14:21:30 
77 นายอรรถพล หนองบัวลำภู 0 543 สั่งซื้อแล้ว
29 ส.ค 2561 14:26:32
อนุมัต | 2018-08-29 14:21:41
ส่งรหัสทางเมล์แล้ว | 2018-08-29 16:04:01
 
78 อดิศร ขอนแก่น 0 543 สั่งซื้อแล้ว
9 ส.ค 2561 16:20:56
อนุมัต | 2018-08-09 16:17:46
ส่งรหัสทางเมล์ | 2018-08-09 16:45:29
 
79 ชิดอานันท์ ประจวบคีรีขันธ์ 0 543 สั่งซื้อแล้ว
9 ส.ค 2561 16:17:58
อนุมัต | 2018-08-09 16:17:22 
80 กฤษณะ ราชบุรี 0 543 สั่งซื้อแล้ว
1 ส.ค 2561 11:44:51
อนุมัต | 2018-08-01 11:29:54 
81 กิตติมา พิษณุโลก 0 543 สั่งซื้อแล้ว
1 ส.ค 2561 11:44:16
อนุมัต | 2018-08-01 11:29:43 
82 ศิริรักษ์ พระนครศรีอยุธยา 0 543 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
ข้อมูลสำเนาไม่ครบ กรุณาติดต่อ https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/ | 2018-08-01 13:29:59
 
83 ณชญาดา ระยอง 0 543 สั่งซื้อแล้ว
1 ส.ค 2561 11:43:38
อนุมัต | 2018-08-01 11:28:39 
84 นายเสกสรรค์ สิงห์บุรี 0 543 สั่งซื้อแล้ว
1 ส.ค 2561 11:52:37
อนุมัต | 2018-08-01 11:52:27 
85 ทรงกิต พระนครศรีอยุธยา 0 543 สั่งซื้อแล้ว
1 ส.ค 2561 11:41:06
อนุมัต | 2018-08-01 11:27:43 
86 ญาณิศา กรุงเทพมหานคร 0 543 สั่งซื้อแล้ว
1 ส.ค 2561 13:21:52
อนุมัต | 2018-08-01 13:21:43 
87 พศิน ขอนแก่น 0 543 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
ข้อมูลสำเนาไม่ครบ กรุณาติดต่อ https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/ | 2018-08-01 13:29:53
 
88 วิสาวดี นครสวรรค์ 0 543 สั่งซื้อแล้ว
1 ส.ค 2561 11:40:26
อนุมัต | 2018-08-01 11:25:43
ส่งรหัส email | 2018-08-01 13:37:36
 
89 วิทวัส ระนอง 0 543 สั่งซื้อแล้ว
1 ส.ค 2561 11:39:50
อนุมัต | 2018-08-01 11:23:55
ส่งรหัสทาง line | 2018-08-01 13:35:21
 
90 ณิชารีย์ เพชรบูรณ์ 0 543 สั่งซื้อแล้ว
1 ส.ค 2561 11:31:28
อนุมัต | 2018-08-01 11:23:44 
91 สุทิน ศรีสะเกษ 0 543 สั่งซื้อแล้ว
1 ส.ค 2561 11:30:44
อนุมัต | 2018-08-01 11:23:28
ส่งรหัสทาง line | 2018-08-01 13:39:24
 
92 ยศยา สมุทรปราการ 0 543 สั่งซื้อแล้ว
20 ก.ค 2561 13:44:02
อนุมัต | 2018-07-19 15:37:59
ส่งรหัสไลน์ | 2018-07-19 16:20:19
ยกเลิกอนุมัติ | 2018-07-20 13:43:45 
93 สมชาย เชียงใหม่ 0 543 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
ข้อมูลสำเนาไม่ครบ กรุณาติดต่อ https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/ | 2018-07-19 15:43:53
 
94 ชลิตา ชลบุรี 0 543 สั่งซื้อแล้ว
29 ส.ค 2561 14:20:39
แจ้งไม่รับแบบ | 2018-07-19 16:17:36
 
95 สมยศ เพชรบูรณ์ 0 543 สั่งซื้อแล้ว
19 ก.ค 2561 15:53:35
อนุมัต | 2018-07-19 15:49:36 
96 พงษ์ศักดิ์ กรุงเทพมหานคร 0 543 สั่งซื้อแล้ว
19 ก.ค 2561 15:52:55
อนุมัต | 2018-07-19 15:49:46 
97 Saroj กรุงเทพมหานคร 0 543 สั่งซื้อแล้ว
29 ส.ค 2561 14:21:58
อนุมัต | 2018-08-29 13:59:20 
98 นายอาทร นครสวรรค์ 0 543 สั่งซื้อแล้ว
19 ก.ค 2561 15:52:37
อนุมัต | 2018-07-19 15:41:13
ส่งข้อมูลให้ทางเมล์แล้วครับ | 2018-07-19 16:16:19
 
99 กฤติน ประจวบคีรีขันธ์ 0 543 สั่งซื้อแล้ว
19 ก.ค 2561 15:52:09
อนุมัต | 2018-07-19 15:41:00 
100 อิสราภรณ์ เลย 0 543 รออนุมัติ ข้อมูลสำเนาไม่ครบ กรุณาติดต่อ https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/ | 2018-07-19 15:50:27
 


© 2553-2563 DATA BKK Co.,LTD. All rights reserved