แจกฟรี! แบบบ้านเพื่อพ่อ ถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่ ๙

สถิติแบบบ้านฟรี

จำนวนจำกัด (ดาวนโหลด) 2,000 ฉบับ มูลค่าแบบร่วม 30 ล้านบาท
1 คน ต่อ 1 แบบบ้าน

แบบฟรีคงเหลือ 1891 แบบ
ลงทะเบียนทั้งหมด 789 แบบ
ผ่านการอนุมัติทั้งหมด 204 แบบ
ผ่านการอนุมัติ (ยังไม่โหลด) 95 แบบ
ดาวน์โหลดแล้ว 109 แบบ
รอการอนุมัติ (ส่งข้อมูลไม่ครบ) 166 แบบ
ไม่ผ่านการอนุมัติ(ส่งข้อมูลไม่ครบ) 1 แบบ

รายชื่อผู้ลงทะเบียนรับแบบบ้านฟรีทั้งหมด

แสดงรายชื่อและสถานะของผู้รับแบบบ้านฟรี

ค้นหารายชื่อ

ลำดับ

ชื่อ

จังหวัด

วันที่ลงทะเบียน

แบบบ้าน

สถานะ

หมายเหตุ

1 สุรินทร์ นครศรีธรรมราช 0 543 รออนุมัติ  
2 อักษร บุรีรัมย์ 0 543 รอโหลด (ส่ง sms แล้ว)
0 543
อนุมัต | 2019-05-12 19:20:53 
3 นิธิภัทร์ ชัยนาท 0 543 รออนุมัติ  
4 แสงศิลป์ พะเยา 0 543 สั่งซื้อแล้ว
27 มี.ค 2562 13:28:58
อนุมัต | 2019-03-27 13:28:39 
5 อนัญญา อุบลราชธานี 0 543 รอโหลด (ส่ง sms แล้ว)
0 543
อนุมัต | 2019-05-12 19:21:42 
6 สุชาติ กรุงเทพมหานคร 0 543 สั่งซื้อแล้ว
18 มี.ค 2562 10:02:55
อนุมัต | 2019-03-18 10:02:39 
7 วิษณุ หนองคาย 0 543 รออนุมัติ  
8 อำนาจ นนทบุรี 0 543 รออนุมัติ  
9 สุรชัย เพชรบูรณ์ 0 543 รออนุมัติ  
10 ภัทร์ธีนันท์ ลำปาง 0 543 รออนุมัติ  
11 จุรีรัตน์ ขอนแก่น 0 543 รออนุมัติ  
12 นายปิยะชัย ฉะเชิงเทรา 0 543 รออนุมัติ  
13 นิรมล สมุทรสาคร 0 543 รออนุมัติ  
14 สุนทร สุราษฎร์ธานี 0 543 รออนุมัติ  
15 พัณณ์ชิตา สระแก้ว 0 543 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
16 จักรินทร์ ปทุมธานี 0 543 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
17 ศุภกร กรุงเทพมหานคร 0 543 รออนุมัติ  
18 นายธีระพจน์ พะเยา 0 543 รออนุมัติ  
19 นายฐิติวัฒน์ ศรีสะเกษ 0 543 รออนุมัติ  
20 ชนากานต์ ขอนแก่น 0 543 รออนุมัติ  
21 นริส สุพรรณบุรี 0 543 รออนุมัติ  
22 ศรายุทธ อุบลราชธานี 0 543 รออนุมัติ  
23 ชวัณกร สุราษฎร์ธานี 0 543 รออนุมัติ  
24 เพ็ญพรรณ ลำปาง 0 543 รออนุมัติ  
25 พัชราภรณ์ นครสวรรค์ 0 543 รออนุมัติ  
26 สุนารี ศรีสะเกษ 0 543 รออนุมัติ  
27 บัณฑิต กรุงเทพมหานคร 0 543 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
28 จุฑารัตน์ ภูเก็ต 0 543 รออนุมัติ  
29 สายชล กรุงเทพมหานคร 0 543 รออนุมัติ  
30 จรรยา พิจิตร 0 543 รออนุมัติ  
31 ชวลิต นครราชสีมา 0 543 รออนุมัติ  
32 สุดาลักษณ์ อุดรธานี 0 543 รออนุมัติ  
33 นางสาวณัฐพัชญ์ ระยอง 0 543 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
34 นายอดิศักดิ์ ยะลา 0 543 รออนุมัติ  
35 พาโชค พิษณุโลก 0 543 รออนุมัติ  
36 กันลิกา นครพนม 0 543 รอโหลด (ส่ง sms แล้ว)
0 543
อนุมัต | 2019-05-12 19:22:57 
37 นางสมศรี ลำปาง 0 543 สั่งซื้อแล้ว
26 ม.ก 2562 12:15:32
อนุมัต | 2019-01-26 12:15:22 
38 นิธินันท์ ฉะเชิงเทรา 0 543 สั่งซื้อแล้ว
22 ม.ก 2562 17:58:42
อนุมัต | 2019-01-22 17:57:51 
39 สมโภช ยโสธร 0 543 สั่งซื้อแล้ว
23 ม.ก 2562 13:51:25
อนุมัต | 2019-01-23 13:51:13 
40 ภัทรชัย น่าน 0 543 รออนุมัติ  
41 นายสรวิชญ์ ราชบุรี 0 543 รออนุมัติ  
42 วะสัน หนองบัวลำภู 0 543 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
43 วิศิตฎ์ สุโขทัย 0 543 รออนุมัติ  
44 สมฤทัย พระนครศรีอยุธยา 0 543 รออนุมัติ  
45 เดชา สงขลา 0 543 รออนุมัติ  
46 ธนัชพร ม่วงงาม ปราจีนบุรี 0 543 รออนุมัติ  
47 เอนก เชียงใหม่ 0 543 รออนุมัติ  
48 ชญานิษฐ์ ตาก 0 543 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
49 พรทิพย์ สมุทรสาคร 0 543 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
50 อนุวรรณ สระบุรี 0 543 รออนุมัติ  
51 อรัญญา สงขลา 0 543 รออนุมัติ  
52 กฤษฏ์ ฉะเชิงเทรา 0 543 รออนุมัติ  
53 จิราพรรณ สุพรรณบุรี 0 543 รออนุมัติ  
54 ศักย์ศรณ์ กรุงเทพมหานคร 0 543 รออนุมัติ  
55 ปัญจมาพร นครศรีธรรมราช 0 543 รออนุมัติ  
56 นเรศ ลพบุรี 0 543 รออนุมัติ  
57 นางสาวซูไวบะห์ นราธิวาส 0 543 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
58 นัตพงษ์ สุพรรณบุรี 0 543 รออนุมัติ  
59 สำเริง นครราชสีมา 0 543 สั่งซื้อแล้ว
5 ม.ก 2562 19:04:30
อนุมัต | 2019-01-05 19:04:20 
60 นริศรา ลำพูน 0 543 สั่งซื้อแล้ว
5 ม.ก 2562 19:09:45
อนุมัต | 2019-01-05 19:09:31 
61 เก่งกาจ ลำปาง 0 543 รออนุมัติ  
62 ดวงสมร อุดรธานี 0 543 รออนุมัติ  
63 สิริกร พัทลุง 0 543 สั่งซื้อแล้ว
3 ม.ก 2562 14:39:13
อนุมัต | 2019-01-03 14:38:43 
64 วีระยุทธ อุบลราชธานี 0 543 รออนุมัติ  
65 จีรภา อุดรธานี 0 543 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
66 วนิดา ชัยภูมิ 0 543 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
67 จิรศักดิ์ สุโขทัย 0 543 สั่งซื้อแล้ว
19 ธ.ค 2561 10:54:33
อนุมัต | 2018-12-19 10:54:27 
68 บุญชัย กรุงเทพมหานคร 0 543 รออนุมัติ ข้อมูลสำเนาไม่ครบ กรุณาติดต่อ https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/ | 2018-12-17 17:48:00
 
69 นภาพร ชัยภูมิ 0 543 รออนุมัติ  
70 ปทุม ประจวบคีรีขันธ์ 0 543 สั่งซื้อแล้ว
15 ธ.ค 2561 18:20:24
อนุมัต | 2018-12-15 18:20:05 
71 นางสาววรรณนิตา ณัฎฐ์ ขอนแก่น 0 543 สั่งซื้อแล้ว
15 ธ.ค 2561 15:58:51
อนุมัต | 2018-12-15 15:56:36 
72 วิวรรธณ์ ชลบุรี 0 543 รออนุมัติ ไม่ผ่านตรวจสอบ | 2018-12-15 15:57:12
 
73 ดิษฐพงษ์ นครพนม 0 543 สั่งซื้อแล้ว
15 ธ.ค 2561 15:59:33
อนุมัต | 2018-12-15 15:57:22 
74 นนทนันท์ น่าน 0 543 รออนุมัติ ข้อมูลสำเนาไม่ครบ กรุณาติดต่อ https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/ | 2018-12-15 15:58:30
 
75 นงนุช พัทลุง 0 543 สั่งซื้อแล้ว
9 ธ.ค 2561 15:51:16
อนุมัต | 2018-12-09 15:49:46 
76 ภาณุพงศ์ ฉะเชิงเทรา 0 543 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
ข้อมูลสำเนาไม่ครบ กรุณาติดต่อ https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/ | 2018-12-15 15:58:16
 
77 จิระนันท์ กรุงเทพมหานคร 0 543 สั่งซื้อแล้ว
7 ธ.ค 2561 17:02:34
อนุมัต | 2018-12-07 17:02:27 
78 สุวรรณ นครปฐม 0 543 สั่งซื้อแล้ว
7 ธ.ค 2561 13:26:13
อนุมัต | 2018-12-07 13:24:51 
79 พ.ต.ท.สมเกียรติ ระยอง 0 543 สั่งซื้อแล้ว
7 ธ.ค 2561 13:27:50
อนุมัต | 2018-12-07 10:15:21 
80 Aiyada กรุงเทพมหานคร 0 543 สั่งซื้อแล้ว
7 ธ.ค 2561 13:28:48
อนุมัต | 2018-12-07 10:15:41 
81 น้ำทิพย์ ราชบุรี 0 543 สั่งซื้อแล้ว
7 ธ.ค 2561 13:29:48
อนุมัต | 2018-12-07 11:18:54 
82 ณพล อุบลราชธานี 0 543 สั่งซื้อแล้ว
12 ธ.ค 2561 14:20:30
อนุมัต | 2018-12-12 14:20:18 
83 รุ้งทิพย์ ขอนแก่น 0 543 สั่งซื้อแล้ว
7 ธ.ค 2561 13:30:31
อนุมัต | 2018-12-07 11:19:07 
84 วิรุธ นครราชสีมา 0 543 สั่งซื้อแล้ว
7 ธ.ค 2561 13:31:21
อนุมัต | 2018-12-07 11:19:23 
85 Thanawadee พระนครศรีอยุธยา 0 543 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
86 นางสาวทิพวรรณ นครสวรรค์ 0 543 สั่งซื้อแล้ว
7 ธ.ค 2561 13:35:44
อนุมัต | 2018-12-07 11:20:34
ส่งรหัสทางเมล์ | 2018-12-07 13:54:01
 
87 Pakorn กรุงเทพมหานคร 0 543 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
88 นฤมล ตาก 0 543 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
89 ศรัญญา สุราษฎร์ธานี 0 543 สั่งซื้อแล้ว
7 ธ.ค 2561 13:36:37
อนุมัต | 2018-12-07 11:21:23 
90 ดวงฤดี อุบลราชธานี 0 543 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
91 ศิวพร เชียงราย 0 543 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
92 จิตสุดา เพชรบูรณ์ 0 543 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
93 ชโนดม เชียงใหม่ 0 543 สั่งซื้อแล้ว
7 ธ.ค 2561 13:37:20
อนุมัต | 2018-12-07 11:22:05 
94 sarunya ปทุมธานี 0 543 สั่งซื้อแล้ว
7 ธ.ค 2561 13:37:55
อนุมัต | 2018-12-07 11:22:48 
95 ณัฏฐนันท์ พิษณุโลก 0 543 สั่งซื้อแล้ว
7 ธ.ค 2561 13:38:28
อนุมัต | 2018-12-07 11:22:31 
96 ฟหกฟหกหฟก ชลบุรี 0 543 สั่งซื้อแล้ว
6 พ.ย 2561 11:12:40
อนุมัต | 2018-11-06 11:12:31 
97 จุฑากรณ์ อุดรธานี 0 543 รออนุมัติ ข้อมูลไม่ครบ | 2018-10-30 09:43:37 | 2018-11-05 10:34:41
 
98 ชลิดา ปทุมธานี 0 543 รออนุมัติ รออนุมัติ | 2018-11-05 10:37:33
 
99 อรวรรณ ชุมพร 0 543 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
ข้อมูลสำเนาไม่ครบ กรุณาติดต่อ https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/ | 2018-11-05 10:37:12
 
100 สุรรัตน์ ชัยภูมิ 0 543 สั่งซื้อแล้ว
30 ต.ค 2561 09:46:09
อนุมัต | 2018-10-30 09:41:39 


© 2553-2563 DATA BKK Co.,LTD. All rights reserved