เอกสาร กู้ธนาคารสร้างบ้าน (สินเชื่อเพื่อปลูกสร้างบ้าน)

หน้าหลัก » กู้เงินสร้างบ้าน โดย databkk May 30, 2017 8:26 am
เอกสารสำหรับยื่นกู้ธนาคารสร้างบ้าน สินเชื่อเพื่อปลูกสร้างบ้าน หลายท่านอาจจะเคยผ่านการยื่นมาแล้ว ธนาคารหลายแห่งอาจจะมีเงื่อนไขต่างกัน สำหรับท่านที่กำลังวางแผนปลูกบ้าน บทความนี้ทาง DataBKK.com ได้หยิบเรื่องเอกสารทางด้านหลักประกัน
สำหรับขอสินเชื่อเพื่อปลูกสร้างบ้าน มาพูดถึงเพราะเอกสารอย่างหนึ่งที่ผู้กู้สร้างบ้านต้องใช้ประกอบ คือ แบบก่อสร้างและรายการวัสดุ BOQ ในการยื่นด้านหลักประกัน ทาง DataBKK.com มีบริการขายแบบบ้าน พร้อม รายการวัสดุ BOQ  เอกสารเหล่านี้ใช้เพื่อยืนยันว่าท่านได้ขอสินเชื่อเพื่อปลูกสร้างบ้านจริง


ระยะเวลากู้และผ่อนชำระ

(1) ระยะเวลาให้กู้สูงสุด 30 ปี
(1) อายุของผู้กู้รวมกับจำนวนปีที่ขอกู้จะต้องไม่เกิน 70 ปี
เอกสารทางด้านหลักประกัน กู้สร้างบ้าน
(1) ภาพถ่ายโฉนดที่ดินหน้า-หลัง
(2) แบบก่อสร้างและรายการวัสดุ BOQ
(3) สัญญาว่าจ้างปลูกสร้าง
(4) ใบอนุญาตก่อสร้าง
(5) หลักฐานการเป็นเจ้าของอาคาร (หนังสือสัญญาซื้อขายที่ดินฉบับสำนักงานที่ดิน ท.ด.13 หรือใบขอเลขที่บ้าน)

เอกสารข้อมูลส่วนบุคคล
(1) สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ
(2) สำเนาทะเบียนบ้าน
(3) สำเนาทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
(4) สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

เอกสารแสดงรายได้
กรณีบุคคลธรรมดาที่มีรายได้ประจำ
(1) หนังสือรับรองเงินเดือน และสลิปเงินเดือน
(2) รายงานการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัว)

กรณีบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว
(1) รายงานการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัว และบัญชีกิจการ)
กรณีบุคคลธรรมดาที่ประกอบอาชีพอิสระ
(1) รายงานการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
(2) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (แพทย์, วิศวกร, ทนายความ, สถาปนิก)

อ้างอิงจาก scb.co.th

เบื้องต้นผู้กู้สร้างบ้าน 20ปีขึ้นไป มีรายได้ 15,000 บาทต่อเดือน ขึ้นไป ระยะเวลากู้นานสูงสุด 30ปี ระยะผ่อนบวกอายุไม่เกิน 65 ปี หรือ 70 ปี (สำหรับเจ้าของกิจการ) อย่างไรก็ตามนี้เป็นส่วนเอกสาร แบบก่อสร้างและรายการวัสดุ BOQ และมีหลายองก์ประกอบพิจารณา ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ธนาคาร ลองปรึกษาเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อดำเนินการต่อไปดูนะครับ

 

เอกสาร กู้ธนาคารสร้างบ้าน (สินเชื่อเพื่อปลูกสร้างบ้าน)


บทความ กู้เงินสร้างบ้าน

บทความเนื้อหาที่เกี่ยวข้องในหมวดนี้ กู้เงินสร้างบ้าน หรือเป็นบทความที่มีเรื่องราวต่อเนื่องกันเป็นตอนๆ